1/2021. (I. 19.) REKTORI UTASÍTÁS a 2020/2021. tanév 2. félévének oktatási rendjéről

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete kimondja, hogy az egyetemek, főiskolák digitális oktatásra térnek át.

A) Általános előírások

 1. Egyetemünkön a tavaszi félév szorgalmi időszaka távolléti oktatási formában indul 2021. február 1-től.
 2. Azonban ha a járványügyi helyzet és az ágazati ajánlások lehetővé teszik, a félév során visszatérünk a jelenléti oktatásra.
 3. A hallgatói ügyintézés elsősorban online módon lehetséges, különösen indokolt esetben (pl. beiratkozás) azonban személyes megjelenés is engedélyezhető.
 4. A kollégiumban csak a méltányossági engedéllyel rendelkező hallgatók tartózkodhatnak.
 5. A vizsgáztatás lebonyolítása történhet online vagy offline módon is.

Tilos az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a hallgatónak/dolgozónak/látogatónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelózó három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 A koronavírusos megbetegedés beigazolódását követően, az esetet haladéktalanul jelenteni kell a Rektori Hivatal munkatársának (99/518-126).  Az egyetem területén kerülni kell a közeli kontaktusokat, a védótávolság tartása javasolt (1,5 méter) a személyek között.

A maszk viselése (a száj és az orr eltakarása) az Egyetem zárt tereiben és szabadtéri területein is kötelező.

                     Zárt terekben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres, természetes szellőztetésre.

                     Ajánlott a gyakorlati szappanos kézmosás vagy a kihelyezett kézfertótlenítók rendszeres használata.

Az egyetemi portaszolgálat jogosult az egyetem területére belépőkön érintésmentes lázmérést végezni és 37,5 Celsius fok feletti érték mérése esetén a belépést megtagadni.


AZ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

           Törekedni kell az online órák órarendi időpontban való megtartására.

           Minden kari online órához hozzáférést kell biztosítani az oktatási dékánhelyettesnek, a dékáni hivatalvezetőnek és az adott intézet intézetigazgatójának az ellenórizhetóség miatt. Ennek technikai megvalósításáról az oktatóknak az említettekkel egyeztetniük kell,

Az oktató feladatai:

 1. Az oktató elsó feladata, hogy a távolléti oktatás szempontjából az oktatott tárgyak tantárgyi programját/tematikáját — ha szükséges — gondolja újra és módosítsa. Ez érintheti a kurzusokon való részvétel előírásait, a számonkérés módját, a tantárgy oktatásának módszertanát, bizonyos tartalmi és szakirodalmi elemeket, de nem érinthetik a tantárgy célját, az elérendó kompetenciákat.
 2. Az oktató küldjön Neptun üzenetet kurzusait felvett hallgatóinak a szorgalmi időszak kezdete előtt, melynek tartalmaznia kell:

a)   a megújított tantárgyi programot/tematikát vagy annak módosított részeit;

b)   a kurzus oktatásának távolléti oktatási formáját, útját, melynek kötelező elemeként meg kell adni:

 a tantárgyhoz tartozó tananyagok (PPT, PDF, DOC, stb.) digitális elérhetőségét és használatuk módját,  az oktató digitális elérhetőségét (pl. e-mail címét),  a kurzuson belül elvárt oktató-hallgató kapcsolattartás sűrűségét és tartalmát,  a tárgy számonkérésének módját, formáját, tervezett idejét (pl.

 

félévközi számonkérés digitálisan, vagy elhalasztva a vizsgaidószakban, stb.),  a távoktatási forma hardver és szoftver igényeit (pl. internetelérés, webkamera, mikrofon, stb.).

c)   azt a kérést, hogy a hallgató jelezze az oktatónak, ha a távolléti oktatási forma használatához nem rendelkezik a szükséges eszközzel (hardver, szoftver);

d)   minden egyéb olyan információt, mely a tantárgy zökkenómentes távoktatását segítheti;

e)   továbbá azt, hogy a járványügyi helyzet javulása esetén a tantárgy oktatása hogyan térne vissza jelenléti oktatásra.

 1. A távolléti oktatáson belül az oktató-hallgató kapcsolattartása a választott formától függően, az oktató által megjelölt rendszerességgel zajlik.
 2. Nappali képzés esetén a tantárgy órarendi idejében az oktatónak digitálisan elérhetónek kell lennie, hogy a hallgatói megkeresésekre reagálni tudjon. Tehát nappali képzés esetén az órarendi órákat a távolléti oktatás ideje alatt digitális fogadóóraként kell megtartani.
 3. Levelezó képzés esetén az oktatónak az általa előre megadott időpontokban (ha igény és mód van rá, akkor a levelező órarend idejéhez kapcsolódóan) kell digitálisan rendelkezésre állni.
 4. Nappali elóadás-kurzus esetén az oktató köteles a félév során legalább két alkalommal hallgatói visszajelzést kérni (és a hallgató köteles ezt megtenni).
 5. Nappali szeminárium/gyakorlati kurzus esetén az oktató köteles minimum kéthetente hallgatói visszajelzést kérni (és a hallgató köteles ezt megtenni).
 6. Levelező képzés esetén az oktató köteles a félév során legalább egy alkalommal hallgatói visszajelzést kérni (és a hallgató köteles ezt megtenni).
 7. Az oktató csak olyan távolléti oktatási formát működtethet, melyet a hallgatói visszajelzések alapján minden, kurzust felvett hallgató használni tud.
 8. Azt a hallgatót, akit — valamilyen objektív ok miatt — az oktató által felkínált egyik távolléti oktatási formában sem lehet tanítani, egyéni tanrendes hallgatónak kell tekinteni és az ó oktatását egyéni, digitális konzultáció keretében kell megoldani.
 9. A távolléti oktatási forma minimum követelményei:

a)   A tantárgy tananyagait (PPT, PDF, DOC, stb.) az oktatónak a hallgatók számára digitálisan elérhetóvé kell tennie (pl. intézeti honlapon, felhőben, távoktatási rendszerben).

b)   Az oktatónak meg kell adnia a hivatalos e-mail címét a digitális kapcsolattartáshoz, ahol a hallgatói megkeresésekre legfeljebb egy héten belül válaszol.

c)   A hivatalos kapcsolattartás formájának utólag visszakereshetónek kell lennie. Preferált módok: Neptun üzenet, e-mail, a Moodle vagy MS Teams alapú üzenetváltás.

 1. Ajánlott távolléti oktatási forma: az egyetem két távoktatási rendszert, a Moodle és a Microsoft Teams használatát preferálja és támogatja.
 2. Oraadó oktató esetén is ajánlott a távoktatási rendszerek használata. Az intézetigazgatók felelőssége az ó tájékoztatásuk, támogatásuk. Amennyiben nem megoldható távoktatási rendszerhez való csatlakozásuk, akkor Neptun üzeneteken keresztül kell az információkat eljuttatniuk a hallgatóknak és ott kell megadniuk azokat a linkeket, melyeken a tantárgy tananyagai digitálisan elérhetók.

A fentieken túl a kari dékánok további ajánlásokat és elvárásokat fogalmazhatnak meg.

Egyéb tudnivalók:

 1. A hallgatók Neptun üzenetet kapnak a távolléti oktatás lebonyolításáról és annak várható rendjéről.
 2. A hallgatók várják az oktatók Neptun üzeneteit az adott tárgyak teljesítésének feltételeiről és a távolléti oktatás formájáról módjáról, elvárásairól.
 3. A hallgatókat tájékoztatjuk, hogy a digitálisan számukra elérhetóvé tett anyagokat kizárólag tanulmányi előrehaladásukhoz használhatják fel, azt nem terjeszthetik, harmadik félnek át nem adhatják, a tananyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.
 4. Az egyetem a távolléti oktatás megvalósulását minóségbiztosítási szempontból oktatói és hallgatói visszajelzések útján fogja ellenórizni és minősíteni.
 5. A szakdolgozatok leadása jelen szemeszterben csak digitális formában, a repozitóriumba való feltöltéssel valósul meg.
 6. Azon szakdolgozatok esetén, amelyek a veszélyhelyzet miatt nem megvalósítható mérésekre, empirikus kutatásokra épültek volna, a konzulens tanárnak fel kell ajánlania a választott téma módosítását annak érdekében, hogy a hallgató azt határidőre elkészíthesse. Ebben az esetben a leadási határidő 3 héttel történó meghosszabbítása javasolt.
 7. A távoktatási formákat támogató segédletek, anyagok, a GYIK és a különböző témákban megkereshetó személyek elérhetőségei a tavoktatas.uni-sopron.hu oldalon megtalálhatók, technikai segítségkérésre a tavoktatas@uni-sopron.hu email cím szolgál.

GYAKORLATI TÁRGYAK OKTATÁSA

 Minden lehetséges eszközzel törekedni kell a gyakorlati tárgyak távoktatás keretében történő lezárására.

 Olyan kritériumtárgyak esetén (pl. tanulmányutak), melynek teljesítése lehetetlen távoktatásban és nem épül rá más tantárgy, az oktatás következő szemeszterre történő halasztása javasolt. Ebben az esetben a tárgy nem teljesítése a hallgató számára nem vonhat maga után semmilyen hátrányos következményt.

 Olyan tárgyak esetén, melyeknek elméleti része igen, gyakorlati része azonban nem teljesíthető távoktatás keretén belül, a tárgy lezárása az elméleti rész számonkérése alapján javasolt. Ha feltétlenül szükséges, akkor a gyakorlati részben elsajátítandó kompetenciákat a következő szemeszterben meghirdetett, a tantárgyfelelós által kiválasztott másik tantárgy követelményei közé kell beilleszteni és tömbösített formában a szemeszter elején oktatni és számonkérni.

 

VIZSGÁZTATÁS

1.       A veszélyhelyzet alatti vizsgáztatás, számonkérés lehetséges formái

    A vizsgaidószak lebonyolítása történhet online vagy jelenléti formában.

    Jelen helyzetben különösen fontos a FIKR 71. (1) bekezdésében foglaltak betartása: A vizsgákat oly módon kell megszervezni, hogy minden érintett hallgató jelentkezni tudjon és vizsgázhasson. A vizsganapokat és vizsgalehetóségeket a vizsgaidószakon belül egyenletesen kell elosztani a létszámnak megfelelóen. A vizsgalehetóségek számának meghatározásánál a tantárgyat felvett hallgatók létszámának minimum kétszeresét kell alapul venni. A vizsgaidószakban 30 fó hallgatói létszámig összesen legalább három vizsgaalkalmat, 30 fó felett legalább hetente egy vizsganapot kell biztosítani. Amennyiben szükséges az oktatóknak többlet időpontokat is ki kell tűznie.

 Az oktatónak a számonkérés tartalmáról és módjáról minden szükséges információt meg kell adni a hallgatók részére (pl. tételsorok), melyek a felkészülést segíthetik.

A számonkérés során az oktatónak joga és kötelessége meggyózódni a hallgató személyazonosságáról, ezért kérheti a vizsgázótól a személyi- vagy diákigazolványa felmutatását, illetve egyéb eszközökkel is ellenórizheti ezt.

a) Jelenléti vizsgáztatás

A jelenléti vizsgáztatás során a maszk viselete és a legalább 1,5 méteres védótávolság betartása mindenki számára kötelező.

Irásbeli vizsga esetén a terem kapacitásától mggóen legfeljebb 5 hallgató tartózkodhat a teremben.

Szóbeli vizsga esetén a vizsgáztatón kívül max. 2 hallgató tartózkodhat a teremben. A vizsgára várakozó hallgatók kötelesek a 1,5 méteres védótávolságot betartani, és az egyéb óvó rendszabályokat megtartani.

b) Távolléti vizsgáztatás

 A számonkérés írásbeli változatai lehetnek:

 A hallgató dolgozatát az oktató által megjelölt digitális csatornán eljuttatja az oktatónak.  A hallgató digitális tesztet tölt ki az oktató által megadott felületen, időben és idókeretben.

   A hallgató az oktató által megadott időben és idókeretben elektronikusan vagy papír alapon dolgozatot ír, melynek folyamatát az oktató online videókapcsolaton keresztül folyamatosan ellenórzi, majd az így elkészült dolgozatot digitális formában a hallgató az oktatónak a megadott módon eljuttatja.

A számonkérés szóbeli változatai lehetnek:

   A hallgató az oktató által megadott időben videókapcsolatot létesít és a szóbeli vizsgáztatás ezen a csatornán folyik az oktató által megszabott keretben és feltételekkel.

   A videókapcsolatot igénybevevó számonkérés esetén az oktató vizsgáztatás tisztaságának ellenőrzése okán — kérheti, hogy:

   a hallgató kamerája a hallgatót olyan távolságról mutassa, mely vizsga alatti tevékenységének ellenőrzésére alkalmas (pl. látható legyen a hallgató mindkét keze);  a hallgató vele folyamatos szemkontaktust tartson;  a hallgató a videó kapcsolatot biztosító kameráját körbe forgatva megmutassa a vizsgázó közvetlen környezetét;  a hallgató adott kérdésekre behunyt szemmel válaszoljon.

   az oktató kérésére a hallgatónak be kell mutatnia, hogy semmilyen segédeszközt (pl. „fülhallgatót”) nem használ.

   Amennyiben kiderül, hogy más is jelen van a vizsgán, vagy a hallgató nem tartja be az oktató fenti kéréseit a vizsga tisztaságának ellenőrzése okán, az oktató jogosult a hallgató vizsgáját megszakítani és vizsgáját elégtelen érdemjeggyel minósíteni.

   A videókapcsolatot igénybevevó számonkérésről — a későbbi vizsgáztatás tisztaságának megőrzése miatt — fotó vagy videófelvétel a hallgató részéről nem készíthető.

A videókapcsolatot igénybe vevő számonkérés időtartamát limitálni kell (pl. max. 30 perc) ezzel is csökkentve a technikai problémák elófordulásának esélyét.

Amennyiben a távoktatás keretében a számonkérés a meghirdetett időben technikai problémák miatt nem valósul meg vagy megszakad, azt új időpontban meg kell ismételni, mely a hallgatónak nem számít ismételt vizsgának.

Kizárólag jelen tavaszi szemeszterben a FIKR 71. (10) bekezdésétől eltérően a hallgató már az első sikertelen vizsgáját követően kérheti, hogy javítóvizsgát a dékán által kijelölt másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le.

SZAKMAI GYAKORLATOK

A szakmai gyakorlatokat lehetőség szerint a tervezetteknek megfelelóen szükséges megtartani.

Ha a szakmai gyakorlat rendes időben való megtartása akadályba ütközik, akkor az alábbi lehetőségeket kell figyelembe venni.

     A már meglévő szakmai munkatapasztalatot szakmai gyakorlatként el kell ismerni azon hallgatók esetén, akik ezzel rendelkeznek.

     A már részben teljesített összefüggő gyakorlat esetén — a hallgató által benyújtott méltányossági kérelem alapján — annak több részletben történő teljesítésére meg kell adni a lehetőséget.

     Az összefüggő gyakorlat meghiúsulása esetén — hallgatói kérelemre — a félév utólagos passziválását engedélyezni kell.

DOKTORI CSELEKMÉNYEK

 Doktori cselekmények (komplex vizsgák, munkahelyi viták, nyilvános viták) jelenléti vagy online formában is megtarthatóak, de úgy kell megszervezni, hogy személyes érintkezést ne igényeljen és a 1,5 méter távolság tartása biztosított legyen. A maszk viselése minden résztvevő számára kötelező. Ezen események során a nyilvánosság biztosítására kiemelt figyelmet kell fordítani.

KOLLÉGIUM

 1. A Soproni Egyetem kollégiumaiban külön kérelem esetén az oktatási rektorhelyettes jogosult engedélyezni mindazon hallgatók számára a kollégiumi tartózkodást, akiknek hallgatói jogviszonyuk mellett munkavégzésre irányuló jogviszonyuk van, és munkájukat állandó lakóhelyükről nem tudják ellátni, továbbá a külföldi hallgatóknak, valamint mindazon hallgatóknak, akik egyéb személyes okból elhelyezésükről más módon gondoskodni nem tudnak.
 2. A kollégium közös helységeiben (konyha, társalgó stb.) a maszk használata kötelező.
 3. A kollégiumokban lakó hallgatók által látogatót, szállóvendéget, valamint üres hallgatói férőhelyen vendéget fogadni tilos.
 4. A kollégiumban maradó hallgatók esetében a csoportosulás tilos.

KÖNYVTÁR

A Központi Könyvtár és Levéltár a közkönyvtári szolgáltatásait szünetelteti azzal, hogy szolgáltatásai a Soproni Egyetem valamennyi polgára számára továbbra is elérhetóek, annak érdekében, hogy hallgatók, oktatók tudományos feladatainak ellátása zökkenómentes maradjon.

KÜLFÖLDI HALLGATÓK BEUTAZÁSA

A nem magyar állampolgár hallgatókra és a felsőoktatásban foglalkoztatottakra vonatkozó speciális szabályok

A külföldről történő beutazáshoz az egyetem igazolást állít ki a nem magyar állampolgárságú hallgató részére (ITM minta alapján).

 A hallgató Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot az egyetemmel, valamint 24 órán belül köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá eső nem magyar állampolgárok — akik rendelkeznek az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímén 90 napot meghaladó idejú tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel — beléphetnek Magyarország területére, azonban egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. Ezen állampolgárok, amennyiben az egészségügyi vizsgálat során fertőzés gyanúja merül fel, úgy kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban, ha fertőzés gyanúja nem merül fel, úgy 10 napig terjedő hatósági házi karanténban kerülnek elhelyezésre.

A magyar állampolgárokkal nem azonos megítélés alá eső nem magyar állampolgárok részére — hallgatói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése céljából, a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás alapján — a helyileg illetékes szerv engedélyezheti a Magyarország területére való belépést, ha beutazás előtt a police.hu honlapon benyújtott beutazási kérelmük pozitív elbírálásban részesült. Ezen állampolgárok a határon egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, melynek tűrésére kötelesek. A megérkezést követően 10 napos házi karanténba kell vonulniuk.

-       A hatósági házi karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga után.

-       A felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók, kutatók, egyéb alkalmazottak beutazásához meghívólevél szüks oeáĘlyet az egyetem kérelmére az ITM állít ki.

Sopron, 2021. január 19.

p