A tervezés együttműködési és jóváhagyási szintjei

Az egyetem jövőképe, célrendszere, tartalmi elemei kari egyeztetések, munkacsoport megbeszélések alapján körvonalazódnak és tükrözik a fenntartó, az ágazati, szakmai szervezetek, piaci szereplők, valamint Sopron Megyei Jogú Város javaslatait.
A terv véglegesítése többlépcsős – fenntartói, konzisztóriumi, szenátusi – véleményezési, jóváhagyási folyamaton keresztül történik.

  1. Az IFT Szenátus általi elfogadásához a konzisztórium előzetes egyetértése szükséges. A konzisztórium testülete az intézmény, annak társadalmi-gazdasági környezetének és a fenntartó érdekeinek összehangolását, a stratégiai döntések megalapozását segíti.
  2. A Stratégiai és Fejlesztési Bizottság legfőbb feladata az egyetem hosszú-, közép- és rövidtávú programszintű tervjavaslatok kimunkálása, valamint a működési és környezeti változások nyomon követése. Az elemzések, értékelések alapján kezdeményezi az elfogadott tervek aktualizálását, korrekciós javaslatokat, alternatívákat dolgoz ki. A Szenátus állandó bizottságának kialakításánál az SZMSZ I. ide vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  3. Az Intézményfejlesztési Központ az IFT stratégiai tervezési folyamatának koordinálását, a beérkező részkoncepciók szintetizálásával a tervrészletek szakmai kimunkálását végzi. Lebonyolítja a szervezeti egységek közötti munkacsoport egyeztetéseket, a stratégiai tervezet többlépcsős véleményezési, jóváhagyási folyamatát. Közreműködik a megvalósítás éves felülvizsgálatában. (Intézményfejlesztési Központ Ügyrendje(3.§))