Elégedettségi vizsgálatok rendszere

A Minőségirányítási rendszer egyaránt összpontosít a külső és belső ügyfelekre. Az elégedettség vizsgálatok célja, hogy az intézmény és a szervezeti egységek pontos képet kapjanak a vizsgált terület helyzetéről, a működési eredményekről, folyamatokról, az érintettek motivációjáról, a legkülönbözőbb attitűdökről. Az érdekelt felek elégedettségmérése, a vélemények bekérése, elemzése és értékelése alapján kijelölhetők a fókuszterületek, illetve a beavatkozások szükségessége. A fejlesztések, a szükséges intézkedések kidolgozásához szolgáltatnak információkat.

Az egyetem az elégedettségi mérésekhez strukturált, sztenderd kérdőív rendszert alakított ki. A Szenátus által elfogadott kérdőívek alkalmazásával, felmérési ütemterv alapján folynak a mérések. A folyamat a PDCA logikát követi: terv összeállítása, felmérés, elemzés, intézkedés.

Sztenderd kérdőívek és értékelő lapok

A standard kérdőívek és értékelő lapok egységes rendszert képeznek, azonosításukra a MÜL jelzés szolgál, ami a minőségügyi lap rövidítése. Az adott kérdőív típust szám azonosítja, 1-től induló sorszám alkalmazásával.

A felmérések eredményei a hallgatók, az oktatók, szakfelelősök, kari vezetők és az egyetem vezetése számára nyújtanak fontos információkat. Egyrészről a szervezeten belüli éves eredmények észrevételezésére, másrészről az egyetemi szintű, karok közötti összehasonlító elemzésekre adnak lehetőségeket.

Az egyetem sztenderd kérdőív rendszere:

Típus Sztenderd felmérések célcsoport célja mérési időszak
MÜL-1 BPK
MÜL-1 EMK
MÜL-1 LKK
MÜL-1 SKK
intézményválasztási motivációs felmérés újonnan felvett és beiratkozott hallgatók az intézménybe jelentkezők szakválasztás motivációinak, ill. a beiskolázási tevékenység hatékonyságának megismeréseminden tanév elején
MÜL-2 Neptun
MÜL-2 Evasys
Oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) hallgatók hallgatói vélemények megismerése:
a.) tananyagról a képzés céljának és a hallgató szakmai fejlődése nézőpontjából;
b.) az oktatói tevékenységről, az oktatási forma és módszeréről
félév végén, kari terv alapján
MÜL-3 Oktatók kari elégedettség mérése oktatók átfogó visszajelzés a vezetés folyamatáról (a stratégiáról, erőforrásról és gazdálkodásról) a hatékonyabb, eredményesebb működés érdekében aktualitás szerint ill.  kétévente
MÜL-4 Munkatársi elégedettségmérés valamennyi dolgozó munkatársak véleményének megismerése a hatékonyabb munkavégzés érdekében és egyéni előrehaladásának tekintetében aktualitás szerint ill.  kétévente
MÜL-5

Szolgáltatás hallgatói véleményezése
- kétévente

hallgatók a tanulástámogató szolgáltatások színvonalának felmérése a hallgatók jó közérzetének érdekében (ügyfélszolgálat, könyvtár, kollégium, tanulmányi rendszer, tájékoztatás stb.) aktualitás szerint ill.  kétévente
MÜL-6 Képzés hallgatói véleményezése végzős és záróvizsgázó hallgatók átfogó visszajelzés a képzés folyamatáról, a szak tantervéről, ellátottságáról, szervezettségéről, személyes motivációról minden záróvizsga alkalmával
MÜL-7 Záróvizsga bizottságok véleményének bekérése ZV bizottsági tagok a hallgató felkészültségének mérése munkaerő-piaci szempontból és a védés folyamatának, szervezettségének megítélése minden záróvizsga alkalmával
MÜL-8 Partneri elégedettség mérés munkáltatók a munkaerőpiac megítélésének megismerése a végzett és munkaviszonyban lévő, vagy a cégnél szakmai gyakorlatot folytató hallgatókról aktualitás szerint, szakmai gyakorlatok alkalmával
Partneri elégedettség mérés szakmai szervezetek, kamarák A kapcsolatrendszer és a munkaerőpiaci igények szerinti kibocsátás megítélése aktualitás szerint ill.  kétévente
Partneri elégedettség mérés  önkormányzat
1DPR Diploma pályakövetése végzett és záróvizsgázott hallgatók az elhelyezkedéssel kapcsolatos információk megismerése, az EDUCATIO szervezésében minden évben az országos szinten sztendert egységes rendszer és forma alapján
végzett hallgatók, mintavételes reprezentatív felmérés megismerni pár év távlatából is, hogy tanulmányai során a hallgató mennyire tudta fejleszteni készségeit és képességeit
aktív hallgatók motivációs felmérés: aktív hallgatók miként tervezik jövőjüket, az EDUCATIO szervezésében
MÜL-20 Kurzusok értékelése tantárgyfelelős oktató Képzési szabályzat előírásai alapján elsődleges célja a tantárgy eredményességének fejlesztése (naprakész tantárgyi programok), az OMHV véleményeket és oktatói tapasztalatokat figyelembe véve,
MÜL-21 Képzés értékelése szakfelelős Képzési szabályzat előírásai alapján a képzések követése rövid és hosszú távú fejlesztések meghatározásának érdekében (elért eredmények, módszerek, akadályozó tényezők stb.)


Felmérések előkészítése, lebonyolítása

A Neptun Hallgatói Információs Rendszer, valamint az EvaSys felméréskészítő és kiértékelő rendszer támogatásával történik a felmérések előkészítése, lebonyolítása. Az on-line felmérésekkel, ill. papíralapú mérés esetén, az adatok feldolgozásával olyan kimutatások készülnek, melyek alapján - különböző döntési szintek szerinti – összegző értékeléseket, elemzéseket kell készíteni.
Az érintettek a vizsgálatok eredményeit összefoglaló jelentések, értékelő táblázatok formájában kapják meg:

  1. Az EvSys alapú elemzéseket az Intézményfejlesztési Központ munkatársai készítik elő.
  2. A Neptun Hallgatói Információs Rendszer alkalmazásával kinyerhető értékeléseket az Egyetemi Tanulmányi Központ véglegesíti.
  3. Az elemzésekkel - szervezeti egység és vezetői szintek szerint - gyors, áttekinthető és megbízható visszajelzések nyerhetők.
  4. A minőségfejlesztési célok teljesülésének mértékét a kari és egyetemi szintű intézkedési tervekben és beszámolókban lehet nyomon követni.

Miért fontos az OMHV kitöltése?