Az egyetem K+F+I kapacitásai

Az egyetem K+F+I kapacitásokkal rendelkezik a következő tudományágakban:

  • agrár- és vadgazdálkodási,
  • gazdálkodás- és szervezéstudományok, 
  • neveléstudományok, 
  • pszichológiatudományok, 
  • multidiszciplináris természettudományok 
  • társadalomtudományok, 
  • biológia tudományok.

A Közgazdaságtudományi Kar K+F+I tevékenysége integrálódik a Soproni Egyetem kutatási főáramaiba. A karok közötti együttműködésben a következő kutatási témakö-rökben vesz részt: Társadalmi-, gazdasági és térségi polarizáció; A demográfiai változá-sok; Természet-központú gazdaságfejlesztés; A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás; A sajátos balneológiai adottságokra épülő egészségügyi szolgáltatások; A környezet- és éghajlatváltozás okozta társadalmi és gazdasági konfliktusok feltárása; A biomassza energetikai hasznosítási lehetőségei, logisztikai tervezési rendszerek, gazdasági számí-tások illetve A területi tőke, a regionális rugalmasság kutatása. A Közgazdaságtudo-mányi Kar oktatói folyamatosan részt vesznek hazai és külföldi kutatási pályázatok-ban, így OTKA pályázatokban és Visegrádi 4-es projektekben is. A fejlesztési idő-szakban az egyetem pályázataiban, K+F+I tevékenységében továbbra is integráltan részt vesz.

A művészeti portfólió
A Soproni Egyetem művészeti aktivitása és eredményessége az egyes karokon megje-lenő képzési portfoliók oktatói-kutatói tevékenységéből vezethető le.
A művészeti képzéseket (építőművészet és iparművészet képzési ágon) az SKK Alkal-mazott Művészeti Intézete (AMI) gondozza. A pedagógiai képzések művészeti szak-tárgyait a BPK-n (a zeneművészet, képzőművészet, színházművészet) művésztanár ok-tatók látják el.
Az AMI Magyarországon és Közép-Európában egyedülálló módon – egymást kiegé-szítve műveli a műszaki- és művészettudományokat. A kutatás, a tudásfelhalmozás és az oktatás komplex műhelye, amelynek küldetése egyaránt táplálkozik a kor szellemé-ből és etikai felelősséggel meghatározott jövőképéből. Az Alkalmazott Művészeti Inté-zet a kreatív iparokat állítja az egyetemlegesen fenntartható, környezettudatos fejlődés szolgálatába. Oktatóinak, alkotóinak elhivatottsága, hallgatóinak tehetsége és elkötele-zettsége a záloga a – geostratégiai helyzetét és a globális kihívásokat egyaránt figye-lembe vevő – megbízatásainak sikerére.
A Simonyi Károly Kar és annak Alkalmazott Művészeti Intézete feladatát mérnöki-, az alkalmazott művészeti- és az informatikai kutatások szoros összhangjával végzi. Kép-zési szerkezetének pillérei a mérnöki tudományok, amelyek a kor kihívásaira a techni-ka-technológia területein keresik a választ. A művészettudományok, amelyek a techni-ka vívmányait képesek a kor emberének és közösségeinek hasznára és használatára megformálni, továbbá az informatika tudománya, amely azt az átfogó nyelvet jelenti ma, ami a különböző diszciplínákat képes összekapcsolni és működővé tenni.
Az AMI oktatóinak és hallgatóinak számos hazai és nemzetközi sikere, díja elismerése teszi hitelessé a képzést: Ybl Miklós-díj, Ferenczy Noémi-díj, Príma díj, Magyar For-matervezési Díj, Aranyrajzszög Díj, emeritus professzoraink között Balázs Béla-díj, Munkácsy Mihály-díj, Érdemes Művész, Kossuth-díj.
Az egyetem karain közreműködő művészek valamennyien a régióban, országosan, nemzetközileg ismert és elismert alkotók, akik tevékenységüket a művészeti területen elért sikereikre alapozottan a művészeti oktatásban kamatoztatják. Aktivitásukat és el-ismertségüket a rendszeres kiállítások, valamint a hazai és nemzetközi díjak fémjelzik. Számos önálló és társtudományokhoz kapcsolt kutatási projekt résztvevői, a pedagó-gia, a tehetséggondozás, a formatervezés, a vizuális kommunikáció, vagy az építőmű-vészet területén.

A Könyvtári hálózat
A Könyvtári hálózat szakmai és infrastrukturális erőforrásainál fogva biztosítani tudja az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, együttműködve az EISZ és más elektronikus elérésű előfizetett és nem előfizetett országos és nemzetközi, valamint saját építésű adatbázisokkal, információforrásokkal. Oktatási tevékenységével támogatja a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló isme-retszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében. Digitális kompetenciáira építve hatékonyan támogatja az oktatás módszertani megújítását.
A Soproni Egyetem kutatási portfóliójának BCG elemzése kiterjed a kutatási tevé-kenység értékelésére, a doktori iskolák eredményességére, utánpótlás szervezettségére. A feltárt fókuszterületek alapján a stratégiai fejlesztési irányokat az azonosított poten-ciálok és szükségszerű portfólió tisztítások alapján ki lehet jelölni. A vizsgálat kifeje-zetten a kedvező versenyhelyzetű, magas intézményi potenciállal bíró kutatási témakö-rökre terjedt ki, hogy a fejlesztés fókuszterületeit pontosan ki lehessen jelölni. Az érté-kelésekkel azonosított magas intézményi potenciálú, kedvező versenyhelyzetű tudo-mányterületek és kutatási témakörök az egyetem kutatási portfóliójának sikeres célterü-letei.
A Soproni Egyetem eredményét publikációs hatás oldalról vizsgálva megállapítható, hogy a világátlag felett teljesít a növény és állatvilág területén, agrárttudomány vonat-kozásában eléri a világátlagot.

TTI

A szabadalmi és a technológia transzfer tevékenység
A Technológia Transzfer Iroda (TTI) részt vállal a K+F+I témájú pályázatok előkészí-tésében és sikeres megvalósításában. A Nyugat-magyarországi Egyetem oltalmi formák szerinti eredményessége a soproni karok kutatásaihoz kötődnek, szinte teljes egészében az SKK műszaki, anyagtudományi és művészeti tevékenységeként jött létre. Az egye-temi K+F projektek szerkezetére jellemző, hogy rendkívül vegyes képet mutat a pro-jektek mérete tekintetében. A projektek mintegy 50%-a 10 és 100 millió Ft támogatási összeg között helyezkedik el, 25 – 25% pedig az 1-10 millió Ft illetve 100 – 2.000 mil-lió Ft értékhatárban mozog.