Találkozzunk szeptemberben!

a. Ki kicsoda a Soproni Egyetemen?

Rektor: az egyetem oktatásért és tudományos területeiért felelős vezetője.
Rektorhelyettesek: a rektorhelyettes feladata a rektor munkájának elősegítése, vezetői döntések előkészítése, végrehajtása.
Dékánok: a négy kar vezetését látják el, feladatuk többek között a karokon folyó oktatási és tudományos kutatási tevékenység irányítása, összehangolása, ellenőrzése.
Dékánhelyettesek: a dékánhelyettesek feladata a dékánok munkájának elősegítése, vezetői döntések előkészítése, végrehajtása.
HÖK: az Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) az Egyetem hallgatóinak a felsőoktatási intézmény részeként létrehozott, demokratikus elven működő érdekképviseleti szervezete, amely kizárólagosan gyakorolja a hallgatói jogviszonyból eredő kollektív hallgatói jogokat, illetve a jogszabályokban, egyetemi, kari szabályzatokban, határozatokban ráruházott hatásköröket. A HÖK tevékenysége a hallgatókat érintő minden kérdésre kiterjed.
ETK: az Egyetemi Tanulmányi Központ a hallgatók tanulmányi ügyeinek nyilvántartásáért felelős szervezet. Az ETK feladatai közé tartozik többek között a beiratkozás, (tantárgyfelvétel, vizsgára való jelentkezés ez a rész a Karhoz, Intézetekhez tartozik), diákigazolvány és hallgatói jogviszony igazolás igénylése.
Selmeci Társaság: a diákhagyományok szellemiségében működő diákszervezet, melyhez elsődlegesen a hagyományok szempontjából lehet fordulni.
Valétaelnök: a selmeci diákhagyományokat követő karokon a valétaelnök képviseli a különböző egyetemi rendezvényeken. Levezényli és összefogja saját évfolyamát egészen a ballagás végéig, azaz vezeti a valétálást.

b. Oktatási helyszínek

A épület: itt található az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala, az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet és az Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet.

 

B épület: az Erdőmérnöki Kar (EMK) és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK) központi épülete. Továbbá itt található a Rektori illetve a Gazdasági Igazgatóság szervezeti egysége is.

B épület 

C épület: az Erdőmérnöki Kar Környezet- és Földtudományi Intézete és a Kémiai Intézet található ebben az épületben.

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar épülete:

a Kar a Ferenczy János utca 5. szám alatt működik. A múlt század elején épült főépületben előadók, szaktantermek, szemináriumi termek, tornaterem, könyvtár és irodák találhatók.

az épület első emeletén működő könyvtár a karon folyó oktató, kutató és kulturális munkát segítő szervezeti egység. Szakjellegének megfelelően elsősorban a pedagógiai, pszichológiai, társadalomtudományok, irodalomtudományok, néprajz és ezek határterületeinek irodalmát gyűjti. A könyvállomány nagysága 55.000 kötet és több mint 100 CD használható.

Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda a Zsilip utca 1. szám alatt, míg az Aranykapu Tagóvoda a kar parkjában, a Ferenczy J. u. 5-ben működik különálló épületben.

SOE BPK

Erdőmérnöki Kar:

a karnak nincs kifejezetten egy központi épülete, hiszen az A, B és C épületben egyaránt vannak a karhoz tartozó szervezeti egységek, intézetek. Az „A” épületben található a Dékáni Hivatal, az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet és a Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet, a „B” épületben a Növénytani és Természetvédelmi Intézet a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet és a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, a „C” épületben pedig a Környezet- és Földtudományi Intézet, valamint a Kémiai Intézet található. A nagy múltú intézmény az utóbbi években a huszonegyedik század követelményeinek megfelelő új infrastruktúrát alakított ki: új előadótermek, kollégiumok, diákhotel, kutatóbázisok, korszerű laboratóriumok épültek. A más szakmai, oktatási és kulturális környezet megismerésén kívül megszerezhetik vagy elmélyíthetik idegen nyelvtudásukat és közelebbről megismerhetik más országokból származó hasonló érdeklődésű diáktársaikat.

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar épülete:

a kar a képzési-kutatási tevékenységét az Erzsébet utcában – az egykori pénzügyi palota épületében – végzi. Kar két belső udvara világító-udvarként funkcionál, mely így természetes megvilágítást ad az aulának és az előadótermeknek is. A campus 5011 m2 alapterületen a kar teljes oktatási-kutatási, adminisztrációs helyigényét biztosítja. A campus teljes területén nagy sávszélességű wireless hálózat áll a hallgatók rendelkezésére. A hallgatóknak a tanórákon kívül is lehetőségük nyílik számítógépek használatára. A Közgazdaságtudomány Kar épületében található továbbá az Idegennyelvi Központ is, mely szervezetileg az Erdőmérnöki Karhoz tartozik, de az Erdőmérnöki Karon kívül a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (korábbi Faipari Mérnöki Kar) és a Közgazdaságtudományi Kar hallgatóinak nyelvi képzését és nyelvvizsgákra történő felkészítését is ellátja. Oktatott idegen nyelvek: angol és német, ezen belül általános nyelv és szaknyelvek: erdészeti, természet- és környezetvédelmi, vadászati, faipari, illetve gazdasági, kereskedelmi ls idegenforgalmi szaknyelv. (Sopron, Erzsébet u. 9.)

SOE LKK

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar épülete:

a B épület 2. emeletén található kar komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évtizedben. Míg a tevékenységünk gerincét továbbra is a faipar, a faanyagtudomány adja – amit a kar neve is hordoz – mára jóval kiterjedtebb, szélesebb területet ölel fel a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar. A faiparból kifejlődött, többirányú műszaki oktatás mellett ma már a kar az ország egyik legfontosabb művészeti felsőoktatási intézménye, és egy nagyon dinamikusan fejlődő, népszerű informatikai oktatásnak is otthont ad. Ezen a három területen, összesen 7 alapszakon jól felkészült, magasan kvalifikált és széles látókörű szakembereket képeznek: faipari mérnököket, ipari termék- és formatervező mérnököket, mechatronikai mérnököket, műszaki menedzsereket, gazdaságinformatikusokat, formatervező művészeket, grafikus művészeket és építőművészeket. (Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. )

SOE SKK

Alkalmazott Művészeti Intézet épülete: az AMI a Simonyi Károly Kar egyik sikeres vállalkozása. A határozott karakterű mérnökképzés keretein belül megteremtett művészképzés gazdagította a Soproni Egyetem profilját és egyben sajátos adottságaival bővítette az országos kínálati palettát. A művészképzés irányítója és szervezője az Alkalmazott Művészeti Intézet. Az építészet, a formatervezés és a tervezőgrafika szakok felölelik a művészeti műfajok alapproblémáinak teljes körét. (Sopron, Deák tér 32.)

TÉRKÉP