Természetvédelmi mérnöki alapszak

Tartalmi elemek

Természetvédelmi mérnöki alapszak

ugrás az oldal tetejére

A képzés célja olyan természetvédelmi mérnökök képzése, akik ökológiai, környezettudatos szemléletük alapján képesek a természetvédelem általános és sajátos feladatainak a megtervezésére, szervezésére, irányítására és végrehajtására.

A természeti értékekkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel (például erdészet, mezőgazdasági, vadgazdálkodási, halászati, gyepgazdálkodási, vidék- és településfejlesztési szervezetek) fenntartott munkakapcsolat során a természetvédelmi mérnökök érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat; alkalmasak a természetvédelmi nevelésre és a természetvédelmi turizmus szervezésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.


!!! Kedvcsináló képgaléria az országjáró tanulmányutakról !!!


ugrás az oldal tetejére

Miért a Természetvédelmi mérnöki szak?

ugrás az oldal tetejére

Köszöntünk Benneteket, pályaválasztás előtt álló diákokat és a pályaválasztásban segítő Szüleiteket, Tanáraitokat a Természetvédelmi mérnöki szak tájékoztató oldalán.

Lássuk, mi a cél! A célt már azzal Te fogalmaztad meg, hogy az Erdőmérnöki Karunk honlapját felkerested, és reményeink szerint természetvédelmi szakember szeretnél lenni. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara Természetvédelmi mérnöki (BSc) diplomát adó képzést ajánl olyan leendő hallgatók figyelmébe, akik érdeklődnek a természeti környezet problémáihoz kapcsolódó tudományok iránt, és komoly gyakorlati ismereteket nyújtó diplomát szeretnének kapni.
 
Engedjétek meg, hogy a rövid ismertetőnkön keresztül invitáljunk Sopronba, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karára, ahol nappali tagozaton elvégezhetitek a természetvédelmi mérnöki alapszakot (BSc), és nappali, ill. levelező tagozaton a természetvédelmi mérnöki mesterszakot (MSc).
 
Hosszasan indokolhatnánk, hogy miért van manapság egyre nagyobb szükség a természeti környezet megóvására, és miért fontos a természetvédelmi szakemberek képzése, de mi kiválasztottuk azt a néhány legfontosabb indokot, amely miatt a téma iránt elhivatottságot érzőknek az első helyen javasoljuk választani a soproni természetvédelmi mérnöki szakot.
 
 
Jelentkezz erre a szakra, ha:
 • szívesen töltöd idődet a természetben, annak megismerésével,
 • érdekelnek a természetben zajló természeti folyamatok és jelenségek,
 • meg akarod ismerni, hogyan lehet megóvni természeti környezetünket.A számos indok közül néhány, hogy miért Sopront válaszd, ha természetvédelmi mérnök akarsz lenni

Mert...
 1. Egyetemünkön a megalakulás (1808) óta környezettudatos, természetvédő szemléletű képzés folyik, amelynek ékes bizonyítéka, hogy az első természetvédelmi szakemberek erdészek voltak.
 2. 1990 óta folyik nálunk természetvédelmi képzés levelező formában, és mi vezettük be az országban, elsőként 2003-ban, a természetvédelmi mérnöki szakon a nappali képzést.
 3. Az Erdőmérnöki Kar, benne a magasan kvalifikált oktatógárdája magas színvonalú, a munkaerőpiacon jól érvényesíthető tudást biztosít számodra.
 4. A szakon olyan gyakorlatorientált képzésben részesülsz, amely sikerrel alkalmazható munkavállalásod során. Igyekszünk ehhez a hallgatók számára minden lehetséges segítséget megadni.
 5. Lehetőségeket biztosítunk számodra a kutatómunkába való bekapcsolódásra a Kar számos tanszékén, ill. a hazai nemzeti parkoknál, kutatóintézeteknél, természetvédelmi szervezeteknél.
 6. Az Egyetem évszázados diákhagyományainak köszönhetően egyedülálló diákéletben lehet részed. A közös múlt az itt végzetteket egy életre összeköti.
 7. Sopron maga a csoda, Közép-Európa egyik legszebb, leglakhatóbb városa, környezete kicsiben nyújtja azt, amit egész Magyarország. Járhatod az Alpokalja erdeit, sétálhatsz ódon utcáin, megpihenhetsz kiskocsmáiban, de pillanatok alatt a legnagyobb sztyepptó, a Fertő partján élvezheted a tájat. Jó soproninak lenni.


Az egyetem egyedülálló hagyományairól részletesen:


ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

A felvételi feltételei:

 • az alábbi listából két tárgy választása: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, matematika, természettudomány, angol nyelv, német nyelv, szakmai előkészítő tárgy (közte az erdészet és vadgazdálkodási ismeretek)

VAGY

 • egyetemi, főiskolai, MSc, BSc diploma
ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

ugrás az oldal tetejére

A természetvédelmi mérnökképzés a középiskolai ismeretanyagra épül, amely alap-, alapozó és szakirányú képzésből tevődik össze. Az alapképzés keretében a természeti környezet élő és élettelen alkotó elemeinek ismertetését adjuk, megismertetjük a hallgatókat természeti értékeinkkel. Az alapozó képzés a tájvédelem és természetvédelem, valamint a különböző gazdálkodási formák alapjaiba ad betekintést. A szakirányú képzés keretében a természetvédelmi kezelés formáival, szakigazgatással és kutatással foglalkozunk részletesen.

Képzésünk gyakorlat orientált, a tanórák csaknem 40 %-át gyakorlati órák teszik ki. Ezen kívül a 2. és 4. szemeszter után 5-5 napos országjáró tanulmányutat szervezünk, továbbá az első illetve második év után 3-3 hetes, természetvédelmi igazgatóságoknál letöltendő nyári gyakorlat keretében ismerkedhet a hallgató a gyakorlati élettel.

Az érdeklődő, tehetséges, kiemelkedő diákok kiválasztására a kisebb csoportos foglalkozásokon, gyakorlatokon nyílik lehetőség. A tehetségek kibontakoztatását segíti az önállóan választott TDK és szakdolgozati témák lehetősége is. A tehetséges hallgatók számára munkájuk elvégzéséhez az intézmény szakmai felkészültsége mellett annak kapcsolatrendszerét, nagy értékű eszközeit is rendelkezésre bocsátjuk. Fontosnak tartjuk az olyan kutatási munkára ösztönzést, amivel a diákok új tudományos eredményeket érnek el.
 
Segítséget nyújtunk a hallgatók külföldi tanulmányutakon való részvételéhez, gyakorlatához, támogatjuk a külföldi egyetemeken megvalósuló tanulást és kutatást.


A mintatantervben szereplő tantárgyainak listája:


Vízgazdálkodási ismeretek Termőhelyismerettan Magyar növényvilág ismerete
Erdészeti ismeretek Ökológia Mikrobiológia
Mezőgazdasági ismeretek Vegetációismeret Őslénytan
Vadászattan Biogeográfia Populáció- és evolúcióbiológia
Halászattan Természetvédelmi alapozó ismeretek Szervetlen és szerves kémia
Mezőgazdálkodás természeti területeken Gerinctelen állatfajok védelme Történeti és regionális földtan
Védett erdők kezelése Természetvédelmi biológia Környezettörténet
Vadgazdálkodástan Gerinces állatfajok védelme Növénytársulástani gyakorlatok
Jogi és igazgatási ismeretek Növényvilág védelme Állatökológia
Térképezés és földnyilvántartás Élőhelyvédelem Speciális madártan
Védett területek ökonómiája Környezetvédelem Természetvédelmi hatásvizsgálat
Számvitel és pénzgazdálkodás Tájvédelem és tájrendezés EU ismeretek
Ökoturizmus Természetvédelmi értékelés és tervezés Munkavédelem és biztonságtechnika
Természetvédelmi jog és igazgatás Víztani értékek védelme Növényföldrajzi praktikum
Vezetés és vállalkozástan Növény- és állatkereskedelem Gyomismeret
Informatika Védett természeti területek fenntartása Szakmai gyakorlat (TM BSc)
Matematika és statisztikai ismeretek Vizes élőhelyek kezelése Szakdolgozat III. (TM BSc)
Műszaki ismeretek Környezetgazdaságtan alapjai Szakdolgozat IV. (TM BSc)
Általános földtan Táj- és vidékfejlesztési ismeretek Idegen nyelv 1.
Általános növénytan Információ keresés és közlés Idegen nyelv 2.
Gerinctelen állattan Geoinformatika Szakdolgozat I. (TM BSc)
Kárpát-medence természeti földrajza Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése Nagytanulmányút I. (TM BSc)
Etológia Vízfolyások rehabilitációja Szakdolgozat II. (TM BSc)
Gerinces állattan Gombaismeret Nagytanulmányút II. (TM BSc)
Növényrendszertan Ásvány- és kőzettan  


ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: természetvédelmi mérnök

Képzési idő: 7 félév.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök képesek:

 • az elsajátított természetvédelmi, erdőkezelési, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és vízföldtani, vad- és halgazdálkodási ismereteik alapján a gazdálkodási folyamatok és a természetvédelmi problémák, valamint a földhasználati és védelmi tevékenység komplex kezelésére;
 • természetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és vízgazdálkodási problémák elemzésére;
 • a természetvédelmi adattárak, az erdészeti és vadgazdálkodási üzemtervek, a földnyilvántartások adatainak, térképeinek megértésére és értelmezésére;
 • természetvédelmi problémák megoldására, ökológiai szemléletű fajmegőrzési, élőhely-fejlesztési, tájrekonstrukciós feladatok elvégzésére.

 

Az alapfokozat birtokában a természetvédelmi mérnökök alkalmasak:

 • a természetvédelem hatósági és közigazgatási feladatainak ellátására;
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági vállalkozások, nem kormányzati szervek természetvédelmi feladatainak ellátására;
 • a természetvédelem tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra;
 • turisztikai tevékenység végzésére;
 • természetvédelmi szakigazgatási szerveknél és szakhatóságoknál, állat- és növénykertekben, vadasparkokban, múzeumoknál munkakörök betöltésére.

 

Fontosabb elhelyezkedési lehetőségek:

 • nemzeti park igazgatóságok
 • természetvédelmi hatóságok
 • közigazgatási szerveknél természetvédelmi feladatok ellátása
 • természetvédelmi szakigazgatási szervek és szakhatóságok
 • mezőgazdasági és erdőgazdasági állami és nem állami szervezetek
 • nem kormányzati szervek, zöld civil szervezetek (NGO-k)
 • természetvédelmi tervezésére, irányítására, természetvédelmi szaktanácsadásra szakosodott vállalkozások
 • turisztikai tevékenységgel foglalkozó vállalkozások
 • erdei iskolák és környezeti neveléssel foglalkozó szervezetek
 • állat- és növénykertek, vadasparkok
 • múzeumok, ökológiai és természetvédelmi kutatóhelyek
ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

ugrás az oldal tetejére

A Természetvédelmi mérnöki mesterképzés (MSc) magasabb fokú szakmai felkészültséget, elmélyültebb elméleti és gyakorlati tudást nyújt.

A mesterképzés elvégzését követően lehetőség van a természetvédelemmel összefüggő kutatási témát választva, a doktorandusz képzés keretében megszerezni a PhD. fokozatot.

ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.

+36-99-518-207
 
 
http://www.emk.nyme.hu
 
 
Dékáni Hivatal vezetője:

Dr. Facskó Ferenc

telefon: (99) 518-258
 


Szakfelelős:

Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár
 
telefon: (99) 518-205
 
 
A szakért felelős intézet:

Növénytani és Természetvédelmi Intézet
ugrás az oldal tetejére